Sporttakplatform

 

De provincie Limburg subsidieert sport op een aantal manieren. Sporttakplatforms is er daar één van.

In Limburg zijn momenteel 13 sporten die een sporttakplatform hebben opgezet. Tafeltennis er is er daar één van.

De provincie maakt daarbij onderscheid in drie niveaus:

 • Speerpuntsporten
 • Kernsporten
 • Kanssporten

Tafeltennis valt onder de Kanssporten.
ZIe ook de informatie op de pagina van de provincie Limburg over de sporttakplatforms.

 

Wat houdt zo’n sporttakplatform in?

Draagvlak

Het sporttakplatform dient een breed draagvlak te hebben van de stakeholders van de betreffende sporttak (o.a. sportbond, verenigingen, overheden, bedrijven, kennisinstellingen etc.). Draagvlak kan ontstaan door een sporttakplan te ontwikkelen in samenwerking met deze stakeholders. Het platform geeft ook aan hoe het draagvlak georganiseerd is zodat het platform functioneert.

Talentontwikkeling en topsport

Een sport die voor erkenning als kanssport in aanmerking wil komen richt zich in ieder geval op talentontwikkeling en topsport. Daarbij geeft het platform aan hoe, primair, een bijdrage wordt geleverd aan talentontwikkeling en topsport. Hierbij dient gedacht te worden aan zaken als aantal talenten (met of zonder door NOC*NSF toegekende status), relatie met de sportbond, door de sportbond goedgekeurd instroomprogramma, trainingsprogramma’s, e.d.

Een sporttakplatform is de schakel tussen alle partijen en legt verbindingen tussen de nationale sportbonden, ondersteuningsorganisaties, verenigingen, Topsport Talentscholen enz.

Breedtesport

Naast talentontwikkeling en topsport streeft het platform ook effecten voor de breedtesport na. Hierbij gaat het ledenwerving, ledenbehoud en kadervorming. Maar ook (aantal) bewegingen van ongeorganiseerde sporters, jongeren en andere groepen zijn van belang.

Evenementen

Het platform ondersteunt evenementen die bijdrage aan Talentontwikkeling en topsport en/of Breedtesport.

Talentherkenning

Het platform geeft voldoende aandacht aan talentherkenning en integreert dit in haar activiteiten.

Bijdrage provinciaal sportbeleid

Het platform geeft aan hoe het bijdraagt aan het provinciaal sportbeleid.

Organisatie

Het platform bepaalt zelf hoe het platform organisatorisch in elkaar steekt. De provincie heeft hierin (d.m.v. het Huis voor de Sport) een adviserende rol.

Werkplan

Jaarlijks dient het platform een werkplan in dat alle hierboven genoemde zaken in zich heeft. De provincie Limburg beslist vervolgens over de toekenning.

 

Sporttakplatform Tafeltennis Limburg (SPTL)

Voor het jaar 2021 is de subsidie toegekend. De doelstelling, speerpunten en activiteiten zijn verwerkt in het ‘overal’ werkplan 2021.

Vanuit SPTL wordt er in 2021 veel aandacht besteed aan:

Algemeen
 • aanpassen organisatie
 • vergroten draagvlak
 • versterken coördinatie
Talentontwikkeling
 • organiseren verenigingsoverstijgende trainingen
 • aanpassen structuur en programma’s
Ledenwerving, -opvang en -behoud
 • werven via Table Stars, ViTTO en andere projecten
 • verankeren wervingsprogramma’s bij verenigingen en verhogen rendement
 • meer aandacht besteden aan gestructureerde aanpak ledenbehoud
Kadervorming
 • organiseren / faciliteren van opleidingen: trainers, begeleiders, toernooileiders
 • organiseren van bijscholingen
Evenementen
 • organiseren toernooien in het kader van ledenbehoud en talentonwikkeling / topsport
 • begeleiden van toernooien in kader van talentontwikkeling / topsport
Talentherkenning
 • aanpassen structuur
 • zoeken naar verbetering imago / invalshoek van talentherkenning